COVID19-information

LÄS MER

Hållbar utveckling

INNOVATION OCH RENA TEKNIKER

Redan när designprocessen inleds och under varje skede av fordonets livscykel eftersträvar Citroën att begränsa fordonens inverkan på miljön.

Genom att införa en metod för ekologisk design försöker Citroën att ligga steget före i fråga om hållbar mobilitet och att gå steget längre än att bara följa miljölagstiftningen.

Citroën avsätter en betydande del av sina forsknings- och utvecklingsresurser åt att ta fram rena tekniker som syftar till att minska fordonens effekter på miljön.

Minskar bränsleförbrukning och utsläpp

Citroën tillämpar ett stort antal olika högteknologiska lösningar för att minska såväl bränsleförbrukning som förorenande utsläpp.

Inbyggda förbränningsmotorer

Citroën - Hållbar utveckling - Inbyggda förbränningsmotorer

Citroën genomför regelbundet åtgärder för att optimera sina inbyggda förbränningssystem, både bensin och diesel (till exempel genom att arbeta för ökad användning av stopp- och startsystem).

Hybridtekniker

Citroën - Hållbar utveckling - Hybridteknologier

Genom Hybrid4-kedjan med fullständig hybriddrivning förenar Citroën HDi-dieselmotorernas prestanda med de fördelar som fås med elektrisk framdrivning.

Eldrivna fordon

Citroën - Hållbar utveckling - Eldrivna fordon

Citroën C-ZERO och Citroën Berlingo Electric – transportbilsversionerna – med helelektriska drivkedjor för ansvarsfull mobilitet i urbana miljöer.

Gröna material

Begreppet ”gröna material” omfattar tre olika grupper:

 • återvunnen plast,
 • naturmaterial (trä, växtfibrer osv.), 
 • biologiskt material (polymerer som utvecklas med hjälp av förnybara och icke-petrokemiska resurser).


De här materialen har flera olika fördelar eftersom de:

 • minskar användningen av plast som tillverkas med fossila bränslen
 • bidrar till utvecklingen av plaståtervinning genom att nya försäljningsställen skapas.

År 2008 lanserade Citroën en ambitiös plan, som år 2012 hade ökat andelen så kallade gröna material av den totala vikten för polymerer i fordonen till cirka 20 %, vilket kan jämföras med ett medelvärde på 6 % år 2007.

750x423-citroen-materiaux-verts-v2.185594

MILJÖPOLICY PÅ VÅRA PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR

För att kunna bygga fordon med låga koldioxidutsläpp behöver Citroën en produktionsbas som på ett effektivt sätt kan hantera sin egen miljöpåverkan och viktiga miljömål:

 • bidra till att bekämpa klimatförändringarna,
 • begränsa utsläpp, inklusive utsläpp i vattendrag och atmosfär,
 • skydda naturen och den biologiska mångfalden samt begränsa användningen av naturresurser, i synnerhet vatten,
 • minska mängden avfall som produceras och införa mer effektiva metoder för avfallsåtervinning.

ISO 14001-certifiering

Certifieringsprocessen lanserades för över tio år sedan och har nu hunnit mogna. I dag är samtliga produktionsanläggningar ISO 14001-certifierade.

Standarden, som etablerades 1996, innefattar implementeringsåtgärder för övervakning, inspektion och mätning av processernas effekter på miljön.

För att standarden ska kunna tillämpas måste all personal genomgå lämplig utbildning.

Citroën - Hållbar utveckling - ISO 14001-certifiering

Skydda miljön

Citroën - Hållbar utveckling - Skydda miljön

Varje Citroën-fabrik kan till stor del besluta självständigt om införandet av en lämplig metod för att hantera den lokala biologiska mångfalden. Några exempel:

 • Rennes (Frankrike) och Madrid (Spanien) fortsätter arbetet med sina blomsterinventeringar med målet att anpassa hanteringen av grönytor.
 • Porto Real (Brasilien) och Sochaux (Frankrike) har återställt mark för att kunna plantera lokala trädslag.
 • Skogarna runt fabrikerna i La Ferté Vidame och Belchamp drivs på ett hållbart sätt och innehar PEFC-certifieringen (Pan-European Forest Certification).
 • Sevel Nord (Frankrike) genomför ett initiativ som innebär installation av 45 bikupor. Det här är en utmärkt indikator på miljöns tillstånd vid och kring fabriken.

Miljöförvaltning

Citroën-nätverket har gjort ett åtagande om att förvalta miljön utifrån tre huvudkriterier:

 • att sortera, för att kunna återvinna och samla in bilrelaterat avfall från nätverket med hjälp av auktoriserade organisationer,
 • regelefterlevnad inom nätverket, i enlighet med såväl nationella som europeiska regler,
 • spårbarhet, för att kunna spåra avfall och säkerställa att det återvinns på rätt sätt.
Citroën - Hållbar utveckling - Miljöförvaltning

Insamling och hantering

Citroën - Hållbar utveckling - Insamling och hantering

För mer än 15 år sedan skapade Citroën-nätverket en organisation för att samla in och bearbeta så kallade ELV-fordon (End of Life, uttjänta fordon) som en del i en arbetsmetod med respekt för miljön.
Insamlingen och sorteringen av avfall från service- och reparationsaktiviteter organiseras i enlighet med metoder för hantering av uttjänta produkter.

Sanering

Citroën - Hållbar utveckling - Sanering

Sanering av uttjänta fordon tas med i beräkningen redan när fordonen designas, och mäts i form av fordonets lämplighet för sanering.
Till exempel mäts tankens lägsta punkt ut fysiskt för att underlätta tömning.
Samtidigt utarbetar Citroëns ingenjörer en demonteringsrutin för varje del som ska tas bort under varje fas av saneringsprocessen.

I Sverige lever en bil i genomsnitt ca 17 år, innan det är dags för skrotning. Sedan 1 juni 2007 lyder biltillverkare och bilimportörer under ett producentansvar för uttjänta bilar, d.v.s. man har ett ansvar för att bilen, den dag den det är dags för skortning, ska bilen tas om hand på ett miljöriktigt sätt.

Producentansvaret föreskriver att den uttjänta bilen ska återvinnas till minst 85 procent. Från och med år 2015 gäller 95 procent! Producentansvaret innebär också att uttjänta bilar ska tas emot kostnadsfritt i ett landsomfattande mottagningssystem Bilretur; www.bilretur.se

Vad som gäller för producentansvaret och ditt ansvar som bilägare kan du läsa mer om på BIL Swedens hemsida, här följer en länk till sidan: www.bilsweden.se

Top